Regulamin

REGULAMIN

I. Organizator

1. Organizatorem imprezy „ BIEG GOAL ZERO HERO” jest FHU Zbigniew Popowski.

II. Cele

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród pracowników,partnerów firmy Shell Polska sp. z o.o.
3. Promocja Dnia Bezpieczeństwa.
4. Cel Charytatywny: wsparcie leczenia i rehabilitacji Luizy Dutkiewicz podopiecznej FUNDACJI DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ KRS 000037904, Cel szczegółowy: 3346

III. Termin i miejsce (4. BIEGU Goal Zero Hero)

1. Bieg odbędzie się 15 września 2018 r. o godzinie 11:00 w bydgoskim Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku – Myślęcinek.
2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.bieggoalzerohero.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
4. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością alfabetyczną.
5. Długość trasy Biegu wynosi: ok. 10 km dla biegu na 10 km i ok. 5 km dla biegu na 5 km.
6. Długość trasy Biegów dla dzieci: ok. 300 m (dzieci w kategorii: do 6 lat; 6-9 lat) i ok. 1 km (dzieci w kategorii 10-12 lat; 13-15 lat).
7. Trasa biegu zostanie oznaczona co kilometr.
8. Punkt odświeżenia zaopatrzony w wodę będzie na 5. kilometrze trasy i na mecie. Punkt żywieniowy będzie znajdował się na mecie.
9. Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu chipa dostarczonego każdemu Uczestnikowi po rejestracji w Biurze Biegu przed imprezą.
10. Punkty medyczny będzie znajdował się na mecie i będzie obsługiwany przez lekarza i ratowników medycznych na trasie.

IV. Rejestracja i uczestnictwo

1. Impreza ma charakter otwarty.
2. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 15.09.2018 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej. Prawo startu w Biegu na 10 km i 5 km mają również osoby, które najpóźniej w dniu 15.09.2018 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz wypełnienia zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika, która to zgoda będzie dostępna w Biurze Biegu.
3. Prawo startu w Biegu dla dzieci mają osoby w wieku do 15 roku życia pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz wypełnienia zgody na uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika, która to zgoda będzie dostępna w Biurze Biegu.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie, rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
5. Opłata za udział w biegu na 10 km lub 5 km za jednego zawodnika wynosi min 30 zł i jest w całości przekazywana na cel charytatywny, opisany w części II pkt. 4.  Ze względu na cel charytatywny biegu istnieje możliwość wpłacenia większej kwoty pieniędzy podczas rejestracji poprzez wybór kwot: 30 zł, 50 zł, 100 zł.
6.  Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny, a ewentualna wniesiona opłata podczas rejestracji będzie przekazana na cel charytatywny opisany w części II pkt. IV.
7. Całkowity przychód z imprezy (składki zawodników, zebrane datki w czasie imprezy, pieniądze przekazane od ofiarodawców) zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację LUIZY DUTKIEWICZ. Organizator ani partnerzy Biegu nie czerpią żadnej korzyści majątkowej z organizacji imprezy.
8. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
a. prawidłowa rejestracja na stronie, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dokonanie opłaty startowej i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
b. Akceptacja udziału w Biegu i imprezach towarzyszących na własną odpowiedzialność (Oświadczenie), mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, w Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu.
c. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podane w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Biegu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług sponsorów i partnerów Biegu oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Biegu.
d. Poddanie się weryfikacji w Biurze Biegu w dniu 14-15 września 2018 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
9. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej Biegu.
10. Organizator ustala na Bieg na dystansie 5km i 10 km limit pakietów na 500 sztuk łącznie. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność wykupionych pakietów startowych.
11. Limit uczestników w Biegach dla dzieci: 150 osób.
12. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 31 sierpnia 2018 r. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Biegu oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Biegu.
13. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego i dokonaniu opłaty startowej, Uczestnik otrzyma Pakiet Startowy, w skład którego wchodzą: pamiątkowa koszulka Biegu, numer startowy z chipem.
14. W trakcie trwania Biegu wskazane jest, aby uczestnicy założyli okolicznościową koszulkę biegu wraz z numerem startowym otrzymanym w ramach Pakietu Startowego.
15. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa na trasę Biegu zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Biegu.
18. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Biegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Biegu.

V. Klasyfikacje i nagrody

1. W biegu będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe.
2. W biegu na 5 km i 10 km będzie prowadzona klasyfikacja MISTRZOSTWA SHELL w kategorii open dla pracowników stacji Shell i centrali Shell.
3. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.
4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji open na 10 km i 5 km otrzymają nagrody rzeczowe od sponsorów i pamiątkowe puchary.
5. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych w biegu na 10 km i 5 km otrzymają nagrody rzeczowe od sponsorów.
6. Każdy uczestnik biegu dla dzieci otrzyma pamiątkowy medal, a zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe.

Kategorie wiekowe dla biegów na 5 km i 10 km

Kobiety : I - do 29 lat (urodzone w latach 1989-2002)
II - 30-39 lat (1979-1988)
III - 40-49 lat (1969-1978)
IV - 50+ (do 1968 r.)
Mężczyźni :
I - do 29 lat (1989-2002)
II - 30-39 lat (1979-1988)
III - 40-49 lat (1969-1978)
IV - 50+ (do 1968 r.)

MISTRZOSTWA SHELL w BIEGU na dystansie 5 km i 10 km.

Mężczyźni: kategoria open
Kobiety: kategoria open

Biegi dla dzieci

ok. 300 m: do 6 lat i 6-9 lat
ok. 1 km: 10-12 lat; 13-15 lat

VI. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Biegu także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Biegu.
3. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.

VII. Postanowienia Końcowe

1. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
2. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
3. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
4. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: kontakt@bieggoalzerohero.pl) w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
5. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej